Free Board
Free Board
 
작성일 : 19-07-04 15:02
길 알려주다가 발음을 흘려서 오해 살뻔
 글쓴이 : 유므이
조회 : 20  
길가다가 누가 길을 물었는데 알려주다가 발음 잘못굴려서
순간 욕처럼 들렸음 그 사람도 자기가 잘못들었는지 의심하는 눈초리고
나도 순간 당황해서 어버버 하다가 길 잘못 알려줌.
와 길가다가 그 사람 안마주치게 몸 사리고 다녀야지.
추성훈 저리가라로 생겼던데.. 캑

<a href="https://blog.naver.com/niceofhi" target="_blank">https://blog.naver.com/niceofhi</a>
<a href="http://bunyangstate.com/archives/998" target="_blank">http://bunyangstate.com/archives/998</a>
<a href="https://saejeolkumho.imweb.me/" target="_blank">https://saejeolkumho.imweb.me/</a>
<a href="https://hillsavenueskansen.imweb.me/" target="_blank">https://hillsavenueskansen.imweb.me/</a>
<a href="https://dasan-podium.imweb.me/" target="_blank">https://dasan-podium.imweb.me/</a>
<a href="https://sj-kumho.imweb.me/" target="_blank">https://sj-kumho.imweb.me/</a>
<a href="https://blog.naver.com/water1927" target="_blank">https://blog.naver.com/water1927</a>
<a href="http://www.안산중앙역푸르지오시티.net/" target="_blank">http://안산중앙역푸르지오시티.net/</a>
<a href="http://www.미사강변스카이폴리스.com/" target="_blank">http://미사강변스카이폴리스.com/</a>
<a href="http://www.구산역에듀시티.com/" target="_blank">http://구산역에듀시티.com/</a>
<a href="http://shinsacastle.com/" target="_blank">http://shinsacastle.com/</a>
<a href="https://theablehouse.imweb.me/" target="_blank">https://theablehouse.imweb.me/</a>
<a href="https://khstate.imweb.me/" target="_blank">https://khstate.imweb.me/</a>
<a href="https://sungnamdoosanweve.creatorlink.net/" target="_blank">https://sungnamdoosanweve.creatorlink.net/</a>
<a href="https://thefirstcity.creatorlink.net/" target="_blank">https://thefirstcity.creatorlink.net/</a>
<a href="https://thefirstcity.imweb.me/" target="_blank">https://thefirstcity.imweb.me/</a>
<a href="https://lottemulberry.imweb.me/" target="_blank">https://lottemulberry.imweb.me/</a>
<a href="https://post.naver.com/niceofhi" target="_blank">https://post.naver.com/niceofhi</a>
<a href="http://thefirstcity-juan.com/" target="_blank">http://thefirstcity-juan.com/</a>
<a href="https://bongandanghome.creatorlink.net/" target="_blank">https://bongandanghome.creatorlink.net/</a>
<a href="https://bmpark.creatorlink.net/" target="_blank">https://bmpark.creatorlink.net/</a>
<a href="https://misacenter.imweb.me/" target="_blank">https://misacenter.imweb.me/</a>

 
   
 

copyrightⓒ2015 By HK all rights reserved.
Quick menu